top of page

הכפלת קיבולת יצור עם אפס השקעה

קיבולת היצור נגזרת מכח אדם, ציוד, תהליכים ומשתנים נוספים. כאשר הדרישה עולה באופן חד, השקעה כספית גדולה היא הדרך הפשוטה ביותר, והכי לא יעילה.

שיפור תהליכים טכנולוגיים היא אופציה טובה יותר, אך גם כרוכה ביותר סיכונים, ובמיוחד במפעל העובד לפי תקנים צבאיים ובקרת תצורה קפדנית, המקשים על שינוים תהליכיים ושיטות יצור.

האופציה שנבחרה על מנת להשיג את יעדי יכולת היצור היא שינוי קיצוני באופן ביצוע תהליכים. במקום השיטה המסורתית של ניהול יצור, הוטמע ניהול לפי מדדים כמותיים (KPI), איתור ופתיחת צווארי בקבוק, קשר הדוק עם הלקוח ותעדוף לפי דרישותיו, הגדרה מחדש של הוראות עבודה, ניהול בזבוזים ועוד.

הקשר עם לקוח השתפר לאחר הקפדה על קבלת עדיפויות שבועית ומתן סטאטוס בזמן אמת בפורמט קבוע וברור דרך מערכת ניהול ייצור (MES). כך הפך הלקוח למשתתף בפעולות קו ברמה יום-יומית.

הידוק בחינה מתמדת של תכנון מול ביצוע, הגדרה ברורה של יעדים כמותיים, עדיפויות ונהלים ביצור נעשו על ידי פיתוח והטמעה של מערכת ניהול ייצור (MES), ביצוע ישיבות בוקר ושבועיות קבועות והגדרה מחדש של תפקידים. דגש מיוחד הושם על אופן הדרכת עובדים ושיתוף שלהם בתהליכי השיפור.

פיתוח תוכנת אחזקה וחיבור שלה למערכת ניהול ייצור אפשרו העברת מידע חלק ורציף בין המחלקות, עבודה לפי עדיפויות לקוח ושיפור מהיר בהטמעת תחזוקה מונעת ותחזוקה חזויה. זמינות מכונות לייצור השתפרה לצד אפשרות של עובדי אחזקה לקבל מכונות לטיפול מונע ושדרוגים ללא הפרעה לקו הייצור.

גם מחלקת לוגיסטיקה עברה שדרוג ניקר על ידי הטמעת גישה שיטתית לספירה וניהול מלאי, הגדרת רמות מלאי וקיצור השיטה לביצוע הזמנות. מלאים בקו ובמחסנים הורדו, מו"מ מול ספקים ואיתור ספקים חדשים אפשרו הוזלת עלויות הייצור.

בסיום, קיבולת ותפוקת היצור הוכפלו תוך מספר חודשים ללא תוספת כח אדם או ציוד. מחלקת היצור בחברה מצוואר הבקבוק הפכה להיות פינה שקטה.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page