top of page

תקן אחזקת מכונות - תקן ISO 55000


תקינה מזמן הפכה לחלק מהנוף של התעשייה הישראלית, ותקני אחזקת ציוד באים להשלים פער בין דרישות איכות למוצר ודרישות לאיכות האמצעים הפיזיים ליצור שלו. הכנסת נהלי אחזקה וביצוע שלהם לפי תקנים בינלאומיים מהווים צעד חשוב בדרך השיפור המתמיד במפעל והשגת מצויינות תפעולית.

רשימת תקנים הרלוונטיים לניהול אחזקה :

PAS 55 / ISO 550000 - Asset Management - תקן ניהול מכונות ונכסים ISO 9001:2008 - Quality Management - תקן ניהול איכות ISO 14001:2004 - Environmental Management - תקן ניהול איכות הסביבה ISO 31000 - Risk Management - תקן ניהול סיכונים FDA 21 CFR Part 11 and EU GMP Annex 11 - דרישות לניהול ממוחשב של פעילות תחת FDA ו EU GMP OHSAS 18001:2007 - Health and Safety Management - תקן ניהול בריאות ובטיחות OSHA 1910.119 - Process Safety Management - תקן בטיחות תהליכית

ISO 50000 – Energy Management System Standard – תקן ניהול אנרגיה

אנו נתמקד בתקן 55000 ISO, אשר יצא לאור בפברואר 2014 . תקן ניהול אחזקה זה מתבסס על תקן בריטי PAS 55 ובא לשפר בהירות, שפה והכי חשוב – קלות היישום של קודמו. תקן ISO 55000 מאגד בתוכו 3 תקנים, כולם מתייחסים לאחזקת מכונות ונכסים:

ISO 55000 - Overview, principles and terminology – מבט על, עקרונות ומילון המושגים ISO 55001 – Requirements - דרישות ISO 55002 - Guidelines on the application of ISO 55001 – קווים מנחים ליישום ISO 55001

עקרונות מנחים של ISO 55000 :

דגשים על:

a) קשר עם מטרות ויעדים של החברה

b) אחריות ניהולית

c) תוכניות

d) תמיכה

e) תפעול

f) מדידת ביצועים

g) שיפור מתמיד

התקן ישים עבור כל נכסי החברה המייצרים ערך, וכל נכס הנמצא באחריות החברה. התקן מתמקד במקסום הערך ובניהול הסיכונים של מכונות והנכסים.

• יישום מודל ניהול הסיכונים נדרש על מנת ביסוס תשתיות הנדרשות לקיום התקן • התקן ממסד את ארבעת המרכיבים של ניהול אחזקה: • מדיניות ניהול אחזקה • יעדי ניהול אחזקה • תוכנית אסטרטגית לניהול אחזקה • כללי ניהול אחזקת מכונות ונכסים • שיפור מתמיד ביכולת הארגון לקיים יעילות הציוד ומידת התאמתו ליעדי החברה.

מילון מושגים:

• נכס – עצם המביא ערך לחברה או בעל פוטנציאל להביא ערך • זמן חיים של הנכס – זמן בין הגדרת הצורך עד להוצאת הנכס מהארגון • תקופת הבעלות – זמן בו מתמצא הערך של הנכס לחברה • ניהול נכסים – פעילות מתואמת של הארגון לצורך הפקת הערך מהנכס עבור הארגון

למה, בנוסף לכל דרישות התקינה וביורוקרטיה במלווה לעיתים את עבודת מחלקת אחזקה לאמץ תקן נוסף?

• "ויראליות" של אימוץ תקנים – אימוץ התקן על ידי הלקוח או המתחרה של הארגון • ווידוא כי מפעלכם עושה את הדבר הנכון בניהול אחזקה • מיקוד בתרומת מחלקת אחזקה למטרות ויעדים של ארגון הפועל לפי תקן ISO, FDA, GMP או AS9000 • מיצוי מיטבי של הערך מציוד ונכסים הקיימים בארגון • שיפור מודעות ההנהלה לניהול האחזקה • ייצור הזדמנויות נוספות לשיפור

הערך המוסף של יישום התקן היא שיפור מצב תחזוקתי של מכונות ונכסים בבעלות העסק במקביל להורדת עלויות אחזקה, סדר ביעדים ומדדים כמותיים של אחזקת ציוד ייצור או מבנים והשיפור בביצועי הייצור.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page