top of page

לוחות בקרה - Dashboard

מעקב על דוחות ופעולות מתקנות, טפסים ונהלים

לוחות בקרה (Dashboard) - דוגמה ממפעל הרכבות
לוחות בקרה (Dashboard) - דוגמה ממפעל אופטיקה
לוחות בקרה (Dashboard) - דוגמה ממפעל תהליכי

לוחות בקרה (Dashboard) - רקע

 

מטרת לוח בקרה מרכזי היא מיקוד של עובדים ומנהלים במשימות דחופות, מדדים כמותיים והערכה מהירה של כמות, סוג ומורכבות העבודות המתוכננות. כאשר הלוח מוצג על מסך גדול בכניסה למפעל, הוא משמש מצע להערכת מצב וקבלת החלטות, העברת ישיבות בוקר וחלוקת המשימות, ביצוע הדרכות והכרת השטח לקבלני משנה ואורחי המקום.
 
דוגמאות הנתונים שיוצגו בלוח בקרה:
 
פיזור משימות (או משימות דחופות) על מפה גיאוגרפית של האתר
סטאטוס זמן אמת של משימות, התקדמות העבודה מול התכנון
מדדים כמותיים בתמונות ומספרים ( 2-4 מדדים) 
חלוקת עומסים לעובד\מכונה\תא שטח או קבוצות שלהם
תמונה מתחלפת של גרפי מדדי ביצוע של שנה אחרונה \ רב –שנתי
רשימת משימות פתוחות, עבודות בעדיפות ו\או קריאות חדשות

פונקציות עיקריות של לוחות בקרה (Dashboard)
 • הכנסת עבודות חדשות, עדכון וסגירה של עבודה קיימת

 • שליחת הודעות אי-מייל (או SMS) לרשימות תפוצה רלוונטיות (לקוחות פנימיים וחיצוניים, מנהלים, עובדים).

 • פתיחה\סגירה של קריאה, השגת היעד המוגדר מראש או דיווח על תקלה. 

 • ביצוע חישובים וחתכים שונים

 • ניהול היסטוריה של עבודות, מחלקות, עובדים וכו'...

 • שמירת תמונות של תקלות, תיקונים וסרטוטים בצמוד למס' עבודה, שליפה של היסטוריה בעת הצורך

 • ממשק מרובה משתמשים – פתיחת לוח הבקרה בו זמנית, במספר מחשבים לא מוגבל , על פי הרשאות לקריא\כתיבה

 • ניהול מערכת "מוקד ממוחשב" – הזנת קריאות ממחשבים במחלקות שונות, כולל "הדבקת" תמונות או מלל מוקלט לקריאה

 • ניהול טיפולים מונעים, הוספה אוטומטית של טיפול מונע (כגון: החלפת שמן, סיור תקופתי או כיול) לרשימת העבודות

 • ניהול משימות איכות, כוח אדם או משימות בטיחות שוטפות\מיוחדות - הדרכות תקופתיות, סקרי איכות, פעולות CAPA ורבים אחרים...

 • חיבור למערכות מחשוב ותוכנות אחרות במפעל - תוכנת ניהול יצור (MES) תוכנת אחזקה (CMMS) תוכנות ERP, MRP, CRM וכד'

 • כל דבר אחר המאפשר לייעל את עבודת הארגון לפי המטרות והיעדים שהנהלה הציבה

יתרונות לוחות בקרה (Dashboard) של ZorgTech
 • בניית ממשק גרפי המתאר את פעילות הארגון

 • הנתונים מוצגים כבסיס לקבלת החלטות

 • ראיה כוללת של פעילות הארגון

 • עדכון כלל העובדים בהספק העבודה

 • טיפול מהיר בחריגות

bottom of page