top of page

שדרוג ביצועים של מחלקת אחזקת מכונות


מפעל ליצור מוליכים למחצה (מיקרואלקטרוניקה) - 2007

מערך של 150 מכונות ומערכות שונות מספק לצוות האחזקה קטן אתגר לא פשוט. דרישות גבוהות ולפעמים קיצוניות שהנדסת תהליך מציבה לביצועי המכונות דורשות מענה תחזוקתי מהיר, יעיל ומדוייק עם מחירים גבוהים של כל טעות טכנית או ניהולית.

מדיניות מובנית של ניהול ותוכנת ניהול אחזקה המשולבת במערכת המידע של המפעל אפשרו שיפור ניקר המלווה במדידת ביצועים.

התנהלות של ריצה אחרי כל המשימות וכיבוי שריפות לפי מידת הלחץ שהופעלה על ידי לקוחות פנימיים על מחלקת האחזקה הוחלפה ב:

  • הצגת תמהיל עבודה יומי בישיבת בוקר מחלקתית, עם עדיפות של כל מכונה עבור קו היצור ומחלקת הנדסה, תאריך נדרש של ביצוע עבודה, משאבים דרושים וכו'. תוצר של ישיבה כזאת (15-20 דקות) היא רשימת משימות עבוד כל אחד מהעובדים.

  • מדידה ושיפור מדדי בקרה כמותיים - זמן בין תקלות הציוד, זמן התיקון ואחרים. ניתוח רבעוני של תוצאות מאפשר תכנון מדוייק של תקציב ומלאים, מקל על קבלת החלטות לגבי הסכמי שירות עם קבלני משנה, קישורי עובדים דרושים ועוד.

  • עבור כל אחת מהמכונות נקבעו הוראות הפעלה, תוכנית טיפולים מונעים ורישום פתרון תקלות, התנהלות מול קבלני משנה, כתובות הספקים ומק"טים של חלקים הוכנסו לטבלה אחת, פשוטה וידידותית למשתמשים

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page